Polityka prospołeczna

 • Dłuższe urlopy po urodzeniu dziecka: urlop macierzyński – 26 tygodni, urlop rodzicielski – 26 tygodni, urlop ojcowski – 2 tygodnie. Rodzice decydują o wymiarze urlopu. W przypadku rocznego otrzymują przez cały okres urlopu 80 proc. pensji.
 • Dofinansowanie zatrudnienia niani. Zawarcie umowy uaktywniającej i zgłoszenie jej do ZUS oznacza opłacanie za nianię przez ZUS, składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne.
 • Zmiany w becikowym. Becikowe uzależnione jest od dochodu – otrzymują je tylko rodziny o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę. 
 • Ustawa „żłobkowa” – żłobki, kluby dziecięce i opiekun dzienny. Ułatwienia w zakładaniu żłobków, określenie zasad organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunków świadczonych usług, kwalifikacji osób sprawujących opiekę, zasad finansowania opieki oraz nadzoru nad jakością sprawowanej opieki. 
 • Zwiększenie dofinansowania państwa do budowy i utrzymania żłobków (80 proc. budżet państwa, 20 proc. samorządy).
 • Niższe opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu – każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu – powyżej 5. bezpłatnych – kosztuje maksymalnie 1 zł. 
 • Ustawa rekrutacyjna – określenie na poziomie ustawowym jednolitych i przejrzystych zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół. 
 • Urlop wychowawczy dla samozatrudnionych, studentek oraz bezrobotnych – osoby pracujące w oparciu o umowy cywilnoprawne, bezrobotne mamy oraz studentki mają prawo do przebywania na urlopie wychowawczym podczas którego składki odprowadza ZUS.
 • Refundacja in vitro – programem leczenia niepłodności objętych zostanie około 15 tys. par.
 • Dożywianie dzieci w szkołach. Uproszczono procedury, których spełnienie było warunkiem otrzymania ciepłego, bezpłatnego posiłku w szkole. O przyznaniu posiłku może decydować samodzielnie dyrektor szkoły.
 • Stop niezdrowej żywności w szkołach. 1 września 2015 r. chipsy, słodkie napoje, fast foody i inne rodzaje niezdrowej żywności znikną ze szkolnych sklepików. Zakaz podawania, sprzedaży oraz reklamowania niezdrowej żywności będzie obowiązywać w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz innych placówkach oświatowo i opiekuńczo-wychowawczych.
 • Darmowy podręcznik i system dotacji. Od 1 września 2014 r. w 97% szkół w Polsce dzieci uczą się z „Naszego elementarza”. 
 • Sześciolatki w szkole.
 • Odroczenie obowiązku szkolnego zgodnie z wolą rodziców po uzyskaniu opinii psychologa. 
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych oraz zmniejszenie liczebności dużych domów dziecka. Asystenci rodziny pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, pokazują, jak planować domowy budżet, kierują na terapię.
 • Wyższe ulgi podatkowe na dzieci. 
 • Karta Dużych Rodzin. Wprowadzenie zniżek dla rodzin wielodzietnych. Z Karty mogą korzystać rodziny z co najmniej trojgiem dzieci. Karta funkcjonuje na mocy rządowego programu. 
 • Program „Rodzina na swoim” i „Mieszkanie dla Młodych”. Państwo dopłaca do kredytu na mieszkanie. 
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Bezwzględny zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Bezpłatna obdukcja u lekarza pierwszego kontaktu (wcześniej bezpłatną obdukcję wykonywano wyłącznie na wniosek prokuratora). Możliwość nakazania opuszczenia lokalu dla sprawcy przemocy oraz powstrzymywania się od kontaktów z osobami pokrzywdzonymi, np. matką, już na etapie postępowania prokuratorskiego. Możliwość odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego (dopuszczalne jest to w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie).
 • Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw. 16 Wojewódzkich Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zapewnia wsparcie i umożliwia m.in. uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 
 • „Niebieska Linia” – telefon interwencyjno-informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie.
 • Zwiększenie uprawnień Rzecznika Praw Dziecka.