Polityka społeczna

  • Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymują nowy rodzaj świadczenia – zasiłek dla opiekunów. Wynosi on 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. 
  • Głosowanie przez pełnomocnika, ustawa o psie-przewodniku, renty dla medalistów igrzysk paraolimpijskich.
  • Nowe zasady działania urzędów pracy. Pośredniaki są w większym stopniu premiowane za to, ile osób znalazło pracę, a nie za liczbę zarejestrowanych bezrobotnych. 
  • Zmiana zasad funkcjonowania OFE. Całość emerytury wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy zapewniają bezpieczeństwo obecnym i przyszłym emerytom, a także finansom publicznym i rynkom kapitałowym.
  • Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Docelowo będziemy pracować do 67. roku życia. Dzięki temu nasze emerytury będą wyższe średnio o 45 proc.
  • Ograniczenie szczególnych uprawnień emerytalnych służb mundurowych. Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze dziesięciu formacji, w tym policji, którzy wstępują do służby od 2013 roku nabędą uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby (poprzednio  po 15 latach służby – niezależnie od wieku).
  • Dzienne domy opieki dla seniorów Senior – Wigor. Powstanie sieć dziennych domów opieki dla seniorów, w których osoby starsze otrzymają ofertę aktywnego spędzenia wolnego czasu, możliwość realizowania pasji oraz profesjonalną opiekę dostosowaną do swoich potrzeb. Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ i ma im zapewnić odpowiednią do wieku i stanu zdrowia ofertę opiekuńczą, edukacyjną, kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną. Zaplanowano, że w 2015 r. powstanie lub zostanie doposażonych ok. 100 placówek. Przez 6 lat funkcjonowania programu powinno powstać ok. 1200 placówek. Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 r. Program został przyjęty 17 marca 2015 r.
  • Zmiany w ozusowaniu umów zleceń i dochodów z rad nadzorczych. Oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych od stycznia 2015 r. i obowiązek odprowadzania od 1 stycznia 2016 r. składek do ZUS od umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia. 
  • Elastyczny czas pracy. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy i wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy. 
  • Podwyższenie składki rentowej po stronie pracodawcy o 2 punkty proc. Składka wzrosła z wcześniejszych 6 proc. do 8 proc.; pracownik płaci nadal 1,5 proc. pensji brutto, natomiast pracodawca – 6,5 proc.